www.motonews.bgwww.weekendclub.bgwww.bomarbg.eu

Michelin 2011 - устойчиви приходи от дейността

13.02.2012 | Авто новини: Авто Продукти » Гуми | Автор: | 2067 прочитания
A+ | A-

- Обем на продажбите до 6.7 % благодарение на много силно първо полугодие
- Устойчиви приходи от дейността на стойност 1945 млн. евро или 9.4 % от нетните продажби и 39% увеличение на нетните приходи
- Постоянни високи маржове в специализираните търговски дейности
- Ефективно нетиране на по-високи разходи за суровини
- Свободни парични потоци при обем на производството, при който приходите покриват разходите, при по-бързото внедряване на плана за капиталови разходи и въпреки влиянието на по-високите разходи за суровини върху оборотните средства
- Стабилен баланс
- Предложен дивидент в размер на 2,10 евро на акция, подлежащ на одобрение по време на Годишната среща на акционерите на 11 май 2012 г.
- Перспектива

При реализиране на своята стратегия Michelin се възползва от редица уникални конкурентни предимства, включително челни позиции в сегмента на луксозните гуми и във всичките си специализирани търговски дейности, както и балансиран глобален отпечатък, който през 2012 г. ще бъде подсилен с откриването на нови заводи в Бразилия и Китай.
В резултат на това Michelin потвърди своята амбиция да достигне минимум 25% ръст и да генерира положителни свободни парични потоци през периода 2011-2015 г., както и постигнато увеличение на приходите от дейността за 2015 г. до 2.5 млрд. евро. Като част от този процес Michelin въведе нова програма за подобряване на конкурентоспособността на своите производствени дейности и услуги с около 1 млрд. евро за срок от пет години.
През 2012 г. Michelin има за цел да запази обемите постоянни, тъй като световните пазари на гуми търпят различна степен на растеж, в среда, в която ще остане благоприятна в новите пазари, но с по-бавно повишаващи се цени в Европа. Ръст на приходите от дейността и при капиталови разходи в размер на около 1.9млрд. евро за годината, генерирането на свободни парични потоци трябва да съответства и на целите на Групата за 2015 г.

 

Преглед на пазара
През 2011 г. световното търсене на гуми във всеки отделен регион като цяло остава стабилно. След като нарастна рязко през първото тримесечие ръстът забави темпове в унисон с дългосрочните тенденции, с намаляващо търсене на гуми за тежкотоварни автомобили през лятото в по-малко благоприятна икономическа среда. През годината пазарът отчете продължаващо повишение на цените на гумите на всички производителите като компенсация на рязко повишаващите се разходи за суровини.


Оригинално оборудване
Търсенето в Европа нарастна с 35% в сравнение с 2010 г., когато бе все още относително слабо, особено през първата половина. Ръстът бе подпомогнат от производството на тежкотоварни автомобили за износ, но се забави значително през лятото поради неясните икономически перспективи.
Пазарът в Северна Америка нарастна стабилно с 56% благодарение на покупко-продажбата на нови тежкотоварни автомобили, които замениха остарелите (средно на възраст над девет години).
в Азия (с изключение на Индия) търсенето се сви с 3%, главно поради 5% спад в Китай в следствие на мерки за ограничаване на предлагането на кредити и забавяне в строителството.
Пазарите продължиха тенденцията на нарастване в Южна Америка, начело с Бразилия, където търсенето достигна 21% при новите тежкотоварни автомобили в началото на 2012 г. с въвеждането на нови технически стандарти.

Резервни части
Пазарът в Европа приключи годината с ръст от общо 6%, докато търсенето достигна 18% през първата половина поради презапасяване и закупуване от страна на дистрибуторите в следствие на увеличението на цените. През втората половина то внезапно се забави, тъй като пазара на товарни превози отчете забавяне, търговците намалиха свръхзапасите и еврокризата помрачи икономическите перспективи. Търсенето в Русия остана стабилно както досега, нараствайки с 35% през годината във все по-оживена икономика.
В Северна Америка пазарът на радиални гуми с разшири с 6%, докато товарните превози се върнаха до нивата от 2007 г.
Пазарът в Азия (с изключение на Индия) достигна ръст от общо 4%, като този ръст варира за отделните държави. Търсенето в Китай нарастна само с 3% поради забавянето в строителството и правителствените мерки за затягане на кредитния контрол. В страните от АСЕАН ръстът се задържа на устойчивите 11% въпреки последиците от наводненията в Тайланд. Японският пазар се покачи с 6% поради презапасяване на дистрибуторите в следствие на загубите, причинени от природни бедствия.
В Южна Америка търсенето приключи годината с ръст от 7%, но остана непроменено през втората половина, а вносът на гуми се повиши, тъй като местните валути се стабилизираха. Въпреки общия ръст от 5% Бразилският пазар се забави през втората половина благодарение на въведените мерките за борба с инфлацията и вноса, както и в отговор на общото влошаване на глобалната икономика.

Специални гуми
Гуми за земекопно-транспортни машини: През 2011 г. минният сектор продължава да се радва на устойчив, двуцифрен растеж, ръководен от силното търсене за руда, нефт и газ в развиващите се икономики. Пазарът остава с дефицит особено на големи гуми, но сегментът на оригинално оборудване рязко се оживи и е близо до своя най-висок връх до сега. Глобалното търсене на гуми, използвани в инфраструктурни проекти и кариери, продължи тенденцията си нагоре и в Северна Америка и в Европа.
Гуми за селскостопански машини: Търсенето на оригинално оборудване в световен мащаб продължи да се възстановява, особено в Европа и Северна Америка, и особено в сегмента на най-мощните селскостопански машини. Пазарът на резервни части нарастна рязко в Северна Америка и продължи да се разширява в Европа.
Гуми за двуколесни превозни средства: През годината моторизираните сегменти се разшириха, особено в Северна Америка.
Самолетни гуми:  В сегмента на търговските самолети броят на превозваните пътници продължи да се увеличава както и показателите на  натовареност на самолетите, като в същото време военният сегмент остава стабилен в сравнение с 2010 г.

Нетни продажби и резултати за 2011 г.
Нетни продажби
Консолидираните нетни продажби възлизат на 20 719 млн. евро, с увеличение от 15.8 % при текущи валутни курсове в сравнение с 2010 г.
Ръстът е воден предимно от положителното 10.5 % въздействие на ценовия микс, който се дължи изцяло на стабилната стриктна ценова политика и договорните ценови корекции. Ефектът на микса, който беше едва доловимо материален в размер на -63 млн. евро, беше отражение на неблагоприятното въздействие на по-рязкото увеличение в обемите на оригинално оборудване, което е почти изцяло компенсирано от постоянното подобрение в сегментния микс.
Увеличението с 6.7 % от печалбите от обема отрази стабилната пазарна ефективност на Групата, докато през цялата година търсенето остана като цяло оживено.
Отрицателният 1.8 % валутен ефект беше резултат от поскъпването на еврото спрямо долара.
Печалби
Приходите от оперативна дейност преди еднократните приходи и разходи възлизат на 1 945 млн. евро или 9.4 % от нетните продажби. Не е имало еднократни позиции, признати за периода.
Увеличението с 250 млн. евро в сравнение с отчетените през 2010 г. приходи от оперативна дейност отразиха главно благоприятното въздействие на по-високите обеми (473 млн. евро) и ценовия микс (2 012 млн. евро), което компенсира изцяло увеличение на разходите за суровини в размер на 1,748 млн. евро. То включваше също и увеличението от 207 млн. евро на разходите, свързани с управлението на ръста на обема, 62 млн. евро на производствените печалби и неблагоприятния валутен ефект от 100 млн. евро. Като цяло нетните приходи за годината достигнаха 1 462 млн. евро.
Нетно финансово състояние
Свободните парични потоци възлизат на отрицателните 19 млн. евро за годината, след като ръстът на инвестициите през периода се удвои.  Предизвиквайки значително увеличение на стойността на материалните запаси и работния капитал, по-високите разходи за суровини намалиха паричните потоци със 739 млн. евро. Към 31 декември 2011 г., кредитирането се запази на 22 %, докато нетната задлъжнялост възлизаше на 1 814 млн. евро.

Гуми за леки и лекотоварни автомобили и свързаното с тях разпространение
Нетните продажби при гумите за леки и лекотоварни автомобили и свързания с тях сегмент на разпространение се запазиха до 10,780 млн. евро, увеличение от 10.1% за 2010 г. благодарение на 3.9%-то увеличение в обема на продажбите, поддържаното динамично стабилно ценообразуване през цялата година, и успеха на линиите MICHELIN Pilot Super Sport, MICHELIN Primacy HP и MICHELIN Alpin 4.
Нарастването на продадения тонаж, положителният ценови микс, който компенсира увеличението на разходите за суровини и разходите за управление на бъдещия растеж, бяха подпомогнати съвместно чрез приходи от дейността в размер на 1 018 млн. евро преди еднократни приходи и разходи, или 9.4 % от нетните продажби в сектора.

Гуми за тежкотоварни автомобили и свързаното с тях разпространение
Нетните продажби на гуми за тежкотоварни автомобили и свързания с тях сектор на разпространение възлизат на 6,718 млн. евро - печалба от 18.3 % за 2010 г. Обемът на продажбите приключи годината с ръст от 5.8 % след увеличение от 15.6% през първата половина благодарение на покупките, предизвикани от обявеното увеличение на цените. През годината бяха предложени успешно новите бразилски линии MICHELIN X® MultiWay™ 3D Europe и X® MultiWay™ XZE, като същевременно гамата MICHELIN X One стана още по-успешна.
Независимо от неблагоприятния микс от продажби на ОО/резервни части и разходите за стартиране в Китай и Индия, оперативните приходи преди еднократните приходи и разходи възлизаха на 233 млн. евро, или 3.5 % от нетните продажби в сектора благодарение на ръста в обема и последователното увеличение на цените, които през годината компенсираха увеличението на разходите за суровини.

Специализирани търговски дейности
Нетните продажби в специализираните търговски направления достигнаха 3,221 млн. евро, 33.0 % увеличение спрямо 2010 г., което отрази както 22.4 %-ния ръст на обемите, така и способността за прехвърляне на по-високите разходи за суровини към клиентите.
Приходите от оперативна дейност преди еднократните приходи и разходи останаха структурно високи на 694 млн. евро или 9.4 % от нетните продажби в сектора. Увеличението на продадените тонажи, значителния принос от страна на сектора на земекопно-транспортни машини и прилагането на договорни индексиращи клаузи компенсираха до висока степен неблагоприятното въздействие на по-високите разходи за суровини  и промените в обменните курсове.

Compagnie Générale des Etablissements Michelin
През 2011 г. Compagnie Générale des Etablissements Michelin отчете печалба в размер на 360 млн. евро.
Финансовият отчет беше представен на Надзорния съвет на неговото заседанието на 6 февруари 2012 г. Одитът приключи и одиторският доклад беше издаден на същата дата.
Управляващите партньори ще свикат годишно събрание на акционерите в петък, 11 май, в 09:00 ч. в Клермон-Феран.
Акционерите ще бъдат призовани да одобрят изплащането на дивидент в размер на 2.10 евро на акция, с опция за реинвестиция на дивидента.

Акценти 2011 г.
- Michelin продължи да повишава цените в отговор на нарастващите разходи за суровини
- Меморандум за разбирателство, подписан с Double Coin и Huayi
- Още 200 милиона щатски долара са инвестирани в завода в Лексингтън, Южна Каролина, за разширяване на капацитета на гуми за леки и лекотоварни автомобили
- Договорена нова многовалутна револвираща кредитна линия в размер на 1,5 млрд.
- Compagnie Générale des Etablissements Michelin приключи успешно частното пласиране на целия си дял в Hankook Tire Co., Ltd.
- Лансиране на новата гума MICHELIN Pilot Super Sport, проектирана за спортни седани
- Премиера на новата гума MICHELIN Primacy 3, предлагаща сигурност на 3-та степен
- Лансиране в Китай на MICHELIN ENERGY™ XM2, специално предназначени за използване в BRICs
- Предложени нови размери за MICHELIN X ONE XDA Energy™, най-енергийно-ефективната автомобилна гума за северно-американските камиони за дълги разстояния
- Гамата MICHELIN X ® MultiWay™3D гуми за тежкотоварни автомобили, предложени в Европа Michelin доставя гуми за първия търговски самолет в Китай, COMAC C919 Заводът в Ле Пюи, Франция, въведе 17 000 покривни слънчеви панели


Научете всичко! Бъдете първи!

Кликнете на бутона "Харесва ми"!

Затвори

facebook twitter rss linkedin Авто новини мобилна версия

БЮЛЕТИН НОВИНИ

Email: *


МАРКИ